From
  大名*
关于*
Torrents在2022-02-19 12:56:03写道:
大具的下游有水坝是正确的,在下游约50公里处的梨园,大具这边属于梨园水库的库尾。《中国国家地理》2019年10月长江专辑有专文讲到。
bykeer回复:
明白了,谢谢指出。
悄悄话